TopImg.jpg
Farnosti Bohoslužby Duchov. slovo Zpravodaj Události Sbor Album Odkazy Fórum
Úvod
Toronto
Burlington
Plán_2020
Plán_2022

Historie farnosti Burlington

Jak jsme začínali

New-Year-046.jpg V letech 50. a časně 60. naše krajany vyhledával obětavý a nezapomenutelný kněz František Dostál, S.J., který putoval po městech jižního Ontaria, sloužíval Čechům i Slovákům mše svaté a uděloval svátosti. Ale za skutečný začátek české misie, pozdější farnosti Sv. Vojtěcha, lze určit rok 1964. V té době počet českých přistěhovalců do Kanady, zvláště pak do oblasti Hamilton-Burlington, podstatně vzrůstal. Podle příkladu jiných etnických misií a farností i čeští katolíci toužili po duchovní péči ve vlastní řeči, protože mnozí ještě anglicky nemluvili.

Burlington-03-2005-008.jpg V roce 1961 se do Hamiltonské diecéze vrátil Otec Josef Šach. Studoval v Římě a tam byl i vysvěcen na kněze. Biskup Joseph Ryan, ordinář Hamiltonské diecéze, jej nejprve ustanovil pomocným pastorem ve své katedrále Krista Krále. Následovala dvě další umístění u sv. Augustina v městečku Dundas a kaplanství v nemocnici Sv. Josefa v Hamiltonu. V r. 1964 Otec Šach požádal svého biskupa o povolení k založení české etnické farnosti. Biskup Ryan nejen souhlasil, ale Otce Šacha k tomu i povzbudil.

Tak vznikla česká misie, zpočátku jen jako hostující podskupina Čechů při starší, již dobře zavedené slovenské etnické farnosti Sv. Cyrila a Metoda v Hamiltonu. Byly to nesnadné začátky. Češi směli mít své bohoslužby jen jednou za měsíc, a to v neděli odpoledne. Netrvalo ale dlouho a Otec Šach, po vzoru Otce Dostála, začal pravidelně dojíždět do nedalekých měst London a Kitchener a sloužil tam menším českým diasporám.

O šest let později, roku 1970, nový biskup Hamiltonské diecéze Paul Redding Čechům povolil vytvořit vlastní farnost a nabídl Otci Šachovi krásnou neogotickou kapli postavenou v r. 1889. Byla to ale kaple uprotřed velkého a zeleného hřbitova Svatého Hrobu v sousedním Burlingtonu. Stará a prostorná budova původní hřbitovní administrativy byla nyní k dispozici jako fara, kde mohl kněz bydlet a kde se mohli věřící po bohoslužbách scházet. Otec Šach poručil mladou českou farnost do ochrany Svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka. Kaple i fara sice potřebovaly důkladnou opravu, ale lidé byli nadšení a štědří, a tak se dílo podařilo.

Pastorační a misijní činnost

Burlington-03-2005-005.jpg Kromě pravidelných večerních a nedělních bohoslužeb ve hřbitovní kapli Otec Šach ročně připravil dvě duchovní obnovy. Spolu s Cyrilometodějskou ligou organizoval pravidelné poutě do svatyně prvotních Kanadských misionářů a mučedníků v Midlandu a k Svatému Antonínu do Chathamu. Otec Šach také považoval za svůj úkol šíření české náboženské literatury. To se mu dařilo za spolupráce s českým benediktinským klašterem a jeho nakladatelstvím v americké Lisle, Illinois. Podstatně také po léta podporoval českou bohosloveckou kolej Nepomucenum v Římě, v době totality odkázanou na finanční podporu českých katolíků v exilu.

Později, jak to čas a prostředky dovolily, začal Otec Šach navštěvovat Čechy i v městech Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver a Prince George, vzdálených tisíce kilometrů na západ od Toronta. Český kněz byl vzácný v dalekých končinách Kanady a poskytnout v době adventní a postní svátost smíření v mateřštině bylo vítanou příležitostí k duchovní obnově. Řada letargických katolíků se při setkání s českým knězem probudila a stali se pravidelnými účastníky jeho bohoslužeb.

Prvni-sv.jpg Když bylo Otci Šachovi 75 let, odešel podle kanonického práva do důchodu a na jeho místo nastoupil mladší český kněz hamiltonské diecéze, Otec Jiří Macenauer. Po roce jej ale biskup přeložil na anglickou faru, a tak Otec Šach pokračoval ve službě české komunitě po dalších sedm let. Na přání Biskupa Petra Esterky, který má na starosti duchovní péči Čechů žíjících mimo vlast, začal od roku 2002 do farnosti Sv. Vojtěcha pravidelně dojíždět Otec Libor Švorčík, administrátor daleko větší české etnické farnosti Sv. Václava v Torontě. Mezitím Biskup Esterka našel náhradu za Otce Šacha v Otci Pavlu Norbertu Roušovi, premonstrátu z kláštera Nová Říše na Moravě, a ten se začátkem roku 2005 burlingtonské farnosti Sv. Vojtěcha ujal. Biskup Esterka pověřil oba mladé kněze pastorací mezi krajany na severovýchodě a na západě Kanady. Oba kněží střídavě dojížděli do Kingstonu, Ottawy a Montrealu a několikrát ročně létali do Winnipegu, Calgary, až Vancouveru na pobřeží Tichého oceánu. K tomu přibyla ještě nově otevřená misie ve Vinelandu, kde se také pravidelně konají bohoslužby. Po odchodu Otce Norberta převzal správu nad farností Otec Jiří Macenauer.

Díky porozumění biskupa Petra Esterky a biskupů hamiltonské a torontské diecéze požehnaná práce Otce Josefa Šacha pokračuje. Pravidelných účastníků na farních i misijních bohoslužbách přibývá, a tím vzrůstá i poznání a láska k Bohu. První neděli v červnu se koná tradiční česká pouť do Midlandu do svatyně kanadských misionářů-mučedníků. Dvakrát do roka se v Burlingtonu opět lidé scházejí k celodenní rekolekci. V posledních letech byl také znovu otevřen letní tábor pro české a slovenské děti v quebecké vysočině u Montrealu. Poskytuje příležitost k rekreaci ve zdravé přírodě, k udržení rodného jazyka a k intenzivní pastoraci mezi zúčastněnými rodinami, hlavně pak mezi nově přibylými krajany.

Sláva a chvála našemu Pánu, Dobrému Pastýři, který vyhledává zatoulané ovce a přivádí je zpět do bezpečí svého stádce.


Underscore.gif
Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: "Rychle! Vstaň!" A s Petrových rukou spadly řetězy. [Sk 12,7]